Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty

   
 

 

 

Ponúkame služby

Pomôžeme Vám, aby ste to dokázali zvládnuť sami.

Centrum

bullet

Vyhľadávanie, včasná diagnostika a podchytenie zdravotného postihnutia a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež.

bullet

Individuálna práca s klientmi, aktívna pomoc rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl pri výbere optimálneho spôsobu vzdelávania dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

bullet

Podporné poradenské služby pre rodiny detí so zdravotným postihnutím.

Špeciálno

bullet

Komplexný poradenský servis klientom a  rodičom, pedagógom počas celej školskej dochádzky, v procese výberu prípravy na povolanie, až do jej ukončenia.

bullet

Depistáže: včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školskými zariadeniami, školami, rezortom zdravotníctva a inými inštitúciami.

Pedagogického

bullet

Komplexná diagnostická činnosť, definovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

bullet

Komplexná intervenčná činnosť pre klientov zameraná na odstránenie, korekciu, nápravu.

bullet

Podporné poradenské a metodické služby : klientom, školám, rodinám.

bullet

Rehabilitačné služby.

Poradenstva 

Iné služby:

bullet

prednášková činnosť pre školy, predškolské zariadenia, záujmové združenia z oblasti psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej

bullet

diagnostika a poradenstvo pri zaškolení a počas dochádzky v Spojenej škole: MŠ, ZŠ, ŠZŠ, PŠ, SOŠ a OA pre žiakov s telesným postihnutím, viacnásobným postihnutím, pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre žiakov, rodičov a pedagógov.

©CŠPP Opatovská cesta 101, Košice

Psychologické služby:

Mgr. URBANCOVÁ Štefánia, psychologička

Email: stefania.urbancova@gmail.com

 

bullet

individuálna psychologická diagnostika

bullet

diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa

bullet

diagnostika školskej pripravenosti

bullet

diagnostika a poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

bullet

poradenstvo zamerané na kognitívny, osobnostný a sociálny vývin klienta

bullet

psychologické terapeutické vedenie

bullet

poradenstvo rodičom

bullet

poradenstvo školám

 

Špeciálno-pedagogické služby:

PaedDr. VIŠČOROVÁ Erika, vedúca CŠPP,  špeciálna pedagogička,   Email: erikaviscorova@centrum.sk 

ThLic. FEČKOVÁ Ľubica,  špeciálna pedagogička

Email: lubica.feckova@gmail.com

 
bullet

komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika

bullet

diagnostika porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...)

bullet

definovanie špeciálno-pedagogických potrieb klienta a určenie postupov, ktorými budú napĺňané

bullet

individuálne intervencie zamerané na odstránenie, korekciu porúch

bullet

poradenstvo rodičom

bullet

poradenstvo školám

 

Logopedické služby:

Mgr. MAJOROŠOVÁ Zuzana, špeciálna pedagogička - logopedička

Email: majorosova.zuzana80@gmail.com

 
bullet

diagnostika rečového vývinu, narušenej komunikačnej schopnosti: dyslália, oneskorený vývin reči, fonologické poruchy, zajakavosť

bullet

logopedické intervencie zamerané na odstránenie, korekciu narušeného rečového vývinu, nácvik správnej výslovnosti hlások, rozvíjanie porozumenia reči

bullet

výcvik rodičov počas logopedickej intervencie

bullet

logopedická depistáž  a intervencie v predškolských zariadeniach

 

Sociálno-pedagogické služby:

Mgr. LECHANOVÁ Jana, sociálna pedagogička

Email: csppopatovska@gmail.com  

 
bullet

identifikácia sociálneho problému klienta

bullet

sociálno-právne poradenstvo

bullet

poradenstvo o rehabilitačných, kompenzačných pomôckach a nárokoch pri vybavovaní ich získania (kompenzačné príspevky pre klientov s uznanou mierou funkčnej poruchy)

 

Rehabilitačné služby:

GRODNÁ Monika, rehabilitačná pracovníčka

Email: csppopatovska@gmail.com

 
bullet

bazálna stimulácia

bullet

masáže: ručná a prístrojová

bullet

kondičné cvičenia na rehabilitačných zariadeniach

bullet

nácvik špecifických funkcií pohybového  aparátu

bullet

nácvik používania rehabilitačných pomôcok

 

Všetky naše služby sú poskytované bezplatne.

 

Stránka aktualizovaná 11.02.2022

Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty