Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty

 
 

Užitočné informácie 

 

Centrum

špeciálno-pedagogického poradenstva:

činnosť a kompetencie upravuje:

 

bullet

Zák.245/2008 (školský zákon), § 133.

bullet

Vyhláška  MŠ SR č. 325/2008  o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

bullet

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR

 

§ 133 Zák. 245/2008:

bullet

Ods.l/  centrum... poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. (nemáme kompetencie vo vzťahu k nadaným deťom a deťom zo soc. znevýhodneného prostredia)

bullet

Ods.3/ .... vyhľadáva a vedie evidenciu detí  podľa odseku l.

bullet

Ods.5/ ....poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť podľa odseku l., v rodine, v škole alebo v školskom zariadení.... a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zák. zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení. (...ktorého dĺžka nepresiahne spravidla 5 pracovných dní – Vyhláška č.352/2008)

Vyhláška č. 325/2008:

bullet

CŠPP poskytuje činnosti:
bullet

deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti prísluš. orgánu  štátnej správy v školstve

bullet

deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakov do ukončenia prípravy na povolanie v školách...

bullet

zákonným zástupcom detí a žiakov

bullet

pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti...

bullet

CŠPP metodicky usmerňuje činnosti (§ 9):
bullet

školských špeciálnych pedagógov v MŠ, ZŠ, gymnáziách, SOŠ a konzervatóriách

bullet

výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v špec. školách.

bullet

§ 4, ods. 3 ... centrum sa môže špecializovať len na jeden druh zdravotného postihnutia alebo vývinovej poruchy.

bullet

§ 5, ods. 5 ... na zabezpečovaní činností sa môžu podieľať aj ďalší odborníci.

Z POP na školský rok 2016/17:

bullet

činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 130 až 136. Podrobnosti ustanovuje vyhláška č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

bullet

Ak je dieťa v dlhodobej starostlivosti odborného pracoviska nezaradeného do siete škôl, školských zariadení SR, ktoré vykonáva psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, môžu sa pri jeho diagnostike využiť podklady z odborných vyšetrení vypracovaných týmto pracoviskom

bullet

Zariadenia výchovného poradenstva vykonávajú všetky zákonom vymedzené činnosti výhradne vo svojej územnej pôsobnosti

bullet

Zvýšenú pozornosť venovať začleňovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ a SŠ. Metodicky viesť učiteľov pri vytváraní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov

bullet

V správach z diagnostických vyšetrení jednoznačne uvádzať druh zdravotného znevýhodnenia alebo iných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a návrh na formu vzdelávania

bullet

V správach z odborných vyšetrení v časti odporúčania konkretizovať všetky vyučovacie predmety, v ktorých sa odporúča úprava učebných osnov, uviesť či sa odporúča obsahová úprava učebných osnov alebo iba špecifické postupy a prístupy vo výchove a vzdelávaní integrovaných žiakov

bullet

Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie

bullet

Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti sa odporúča poradenským zariadeniam postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda

bullet

Pri poskytovaní odbornej starostlivosti uplatňovať zodpovedajúce psychologické, špeciálno-pedagogické a liečebno-pedagogické metódy a postupy.

© CŠPP Opatovská cesta 101,  Košice

Na stiahnutie

    
bullet

CŠPP - žiadanka o vyšetrenie - žiadosť rodiča

bullet

CŠPP - žiadanka o vyšetrenie - žiadosť školy

bullet

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ  (metodický materiál) 

bullet

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (metodický materiál)

 

Príspevky

    
bullet

Ako jednoducho cvičiť pamäť

bullet

Ako rozvíjať grafomotoriku a kresbu

bullet

Autizmus

bullet

Čo môže urobiť rodič pre svoje dieťa s poruchami učenia

bullet

Dieťa s telesným postihnutím

bullet

Dôležité zmysly

bullet

Integrácia a legislatíva

bullet

Kedy vyhľadať špeciálneho pedagóga

bullet

Kritéria pre určenie ADD - ADHD

bullet

Poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD

bullet

Špecifické poruchy učenia

bullet

Vývin reči

bullet

Žiak s viacnásobným postihnutím a jeho vzdelávanie

-

Stránka aktualizovaná 22.10.2018

 

Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty