Home Up

 

13.03.

2017

Výmenná burza

V rámci programu ZELENÁ ŠKOLA sme na našej škole usporiadali 2.ročník výmennej burzy kníh, časopisov, CD a DVD. Výmenná burza sa konala v dopoludňajších hodinách v priestoroch hlavnej školskej chodby. Nazbierali sme pomerne značné množstvo kníh, časopisov, CD  a DVD, ktoré sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií: pre mladších aj starších čitateľov.

Žiaci, zamestnanci školy aj rodičia sa živo zaujímali o našu akciu a každý si z burzy odniesol niečo zaujímavé.

05.12.

2016

 

Vernisáž výstavy "Ekotaška"

Triedne kolektívy ZŠ, OA a SOŠ spolu so svojimi triednymi učiteľmi dostali na mesiace október - november 2016 tvorivú úlohu: navrhnúť a zhotoviť EKOTAŠKU.

Materiál, výroba aj dizajn boli výlučne v kompetencii jednotlivých tried, jedinou podmienkou bolo, že taška musí byť z recyklovaného materiálu. Ako plynul čas, pribúdali originálne nápady a ešte originálnejšie výrobky. Pôvodné tričká, vrecká zo zemiakov a ovocia, nefunkčné plastové obaly z elektroniky, polámaný starý dáždnik aj jednoduchý novinový papier – všetko nás inšpirovalo.

5. decembra 2016 sme jednotlivé výrobky slávnostne vystavili na hlavnej chodbe školy. Na vernisáži bola aj improvizovaná módna prehliadka našich výtvorov. Výstava potrvá na školskej chodbe až do Vianoc.

Po ukončení výstavy budú výrobky súčasťou stálej expozície na hlavnej chodbe ZŠ.

12.10.

2016

 

Dňa 12.10.2016 sa stretlo kolégium Zelenej školy, aby naplánovalo aktivity v najbližšom období. Zároveň sme zoznámili nových členov kolégia s programom a našimi cieľmi a pochválili sme sa získaným diplomom „Na ceste k Zelenej škole“. Rozhodli sme sa, že na najbližšom plenárnom združení rodičov poinformujeme prítomných rodičov aj učiteľov školy o našom programe, o plánovaných aktivitách a poprosíme ich o spoluprácu.

Po stretnutí kolégia sme odišli do CEV KOSIT, a.s., do Kokšov-Bakše na plánovanú exkurziu. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavých informácií k téme „odpad“ , zahrali sme sa zaujímavé hry, videli sme poučné videá, na vlastné oči sme sa presvedčili o naliehavosti minimalizácie odpadu a triedenia jednotlivých zložiek odpadu.

Boli sme na seba aj trochu „pyšní“, pretože si uvedomujeme, že na našej škole sme už v tejto oblasti urobili kus dobrej práce. Získali sme motiváciu aj naďalej pokračovať v aktivitách, získať pre myšlienku „Zelenej školy“ aj iných spolužiakov, príp. našich rodičov.

 

20.04.

2016

Deň Zeme sme oslávili v zelenom oblečení.

29.01.

2016

1. školská burza kníh, hier, populárnej hudby a DVD filmov.

03.12.

2015

Žiaci školy sa zapojili do zberu papiera, ktorým naplnili pristavený kontajner košickej firmy Kosit, zameranej na likvidáciu komunálneho odpadu v meste.

15.10.

2015

Účelové cvičenie  - jeho súčasťou bola aj téma "Čo sa deje s odpadom z našej kuchyne?" S likvidáciou tohto odpadu oboznámila žiakov vedúca školskej jedálne A. Semanová.

14.10.

2015

Zádielska tiesňava  Žiaci našej školy v rámci krátkeho výletu do Zádielu sa rozhodli, že vyzbierajú všetok odpad, ktorý nájdu v blízkosti náučného chodníka vedeného Zádielskou tiesňavou.

Stránka aktualizovaná 07.04.2017

Home Up