Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Aktuálne prebiehajúce aktivity:

 

Hlavná aktivita

Činnosti / aktivity

Obdobie realizácie

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kiurzov /školení/ so zameraním na: 

 1. Inovatívne metódy a  formy vzdelávania žiakov s OVP

 2. Kurz efektívneho využívania IKT vo vzdelávaní

Cieľová skupina / frekventanti - 5

Pedagogickí zamestnanci Praktickej školy

 1. Ing. František Vargovčák

 2. Mgr. Erika Gurská

 3. Mgr. Anna Strhárska

 4. Mgr. Mária Čopová

 5. Mgr. Helena Mošková

03/2010 - 06/2010

Zabezpečenie nákupu didaktických / učebných pomôcok.

Tvorba učebných materiálov.

04/2010 – 08/2010

Implementácia nových metód a foriem do edukácii, s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok.

09/2010 – 06/2011

2.1 Tvorba a realizácia programu v sociálno-právnej oblasti a sociálneho styku.

Príprava a tvorba programu ďalšieho vzdelávania so zabezpečením didaktických a učebných pomôcok

(vrátane prípravy / tvorby učebných materiálov v tlačenej aj elektronickej podobe).

03/2010 – 08/2010

Implementácia programu ďalšieho vzdelávania cez výučbu, s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok.

bullet

Program rozdelený do 3 modulov so zameraním na kľúčové oblasti:

 1. Formy sociálnej pomoci

 2. Osobnostný rozvoj a komunikácia

 3. Používanie IKT na aplikačnej úrovni pri kancelárskych    a administratívnych prácach

 

09/2010 – 07/2011

predlženie do 31.03.2012

II. predlž. do 30.06.2012

2.2 Tvorba a realizácia programu pre rozvoj bio-psycho-sociálnych potrieb.

Príprava a tvorba programu ďalšieho vzdelávania so zabezpečením didaktických a učebných pomôcok

(vrátane prípravy / tvorby učebných materiálov v tlačenej aj elektronickej podobe).

03/2010 – 08/2010

Implementácia programu ďalšieho vzdelávania cez výučbu, s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok.

bullet

Program rozdelený do 4 modulov so zameraním na kľúčové oblasti:

 1. Zásady správneho stravovania a tvorba menu

 2. Etiketa v sociálnom a spoločenskom kontakte

 3. Estetika a tvorivosť (transformácia do činnosti výtvarnej a činnosti hudobnej)

 4. Integrácia emocionálnych, senzomotorických, kognitívnych a vôľových procesov

09/2010 – 07/2011

 

predlženie do 31.03.2012

II. predlž. do 30.06.2012

 

 

2.3 Tvorba a realizácia programu pre získanie zručností pri práci s prírodnými materiálmi.

Príprava a tvorba programu ďalšieho vzdelávania so zabezpečením didaktických a učebných pomôcok

(vrátane prípravy / tvorby učebných materiálov v tlačenej aj elektronickej podobe).

05/2010 – 08/2010

Implementácia programu ďalšieho vzdelávania s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok.

bullet

Program rozdelený do 4 modulov so zameraním na kľúčové oblasti:

 1. Umelecké techniky

 2. Ručné šitie a šitie na šijacom stroji

 3. Tkanie na krosnách

 4. Práca s hlinou  

09/2010 – 07/2011

3.1 Vzdelávanie rodičov v oblasti sociálnej pomoci.

Príprava a tvorba programu ďalšieho vzdelávania so zabezpečením didaktických a učebných pomôcok.

09/2010

Implementácia programu ďalšieho vzdelávania cez výučbu, s využitím nových učebných materiálov a didaktických pomôcok.

09/2010 – 04/2011

predlženie do 31.03.2012

II. predlž. do 30.06.2012

 

Stránka aktualizovaná 30.12.2012

 

Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia