Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

Ciele projektu
Aktuálne
Kontakty
Fotodokumentácia

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE:

 

Názov projektu:

Vzdelávaním dajme šancu všetkým

Logo projektu:

ITMS kód projektu:

26130230022

Druh projektu:

Dopytovo orientovaný projekt

Prijímateľ:

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice

Operačný program:

OP Vzdelávanie

Prioritná os:

3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie:

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Kód výzvy:

OPV-2009/3.2/01-SORO

Celkové výdavky projektu:

153 555,18 EUR

Výška NFP:

153 555,18 EUR

Trvanie projektu:

03/2010 – 09/2011 (19 mesiacov)   predlženie projektu do 30.11.2012

Umiestnenie projektu:

Košický kraj

Projektový manažér:

PaedDr. Mária Čabalová

 

Stránka aktualizovaná 30.12.2012

 

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN