Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/es z 15. novembra 2006 sa ustanovil akčný program, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2007-2013 pod názvom 

"Program celoživotného vzdelávania".

Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju  Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

Štruktúru programu tvoria štyri sektorové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), prierezový program a program Jean Monnet. Každá časť programu kladie dôraz na aktivity podporujúce rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania a zabezpečujúce nadnárodnú spoluprácu rôznych častí systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Podprogram Comenius

Venuje sa potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Akcie sú rozdelené pre jednotlivcov a pre inštitúcie.

Akcie pre inštitúciu:

Hosťovanie Comenius asistenta

Partnerstvá Regio

Školské partnerstvá

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:

bullet

multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do LLP)

bullet

bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP)

Akcia: 

Školské partnerstva - bilaterálne

Partnerské školy:

LVR - Schule am Königsforst, Rösrath - Nemecko

a

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice - Slovensko

Trvanie projektu:

01.08.2012 - 31.07.2014

Logo projektu:

Logá partnerských škôl:

  

 

  

 

Stránka aktualizovaná 12.02.2013

 

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN