Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

 

Program

MLÁDEŽ (2000 - 2006)

MLÁDEŽ V AKCII (2007 - 2013)

Komunitárny grantový program MLÁDEŽ bol založený rozhodnutím Európskeho parlamentu č. 1031/2000/EC a Európskej rady zo dňa 13. apríla 2000. Spája aktivity dovtedy existujúce v rámci programov “Mládež pre Európu” a “Európska dobrovoľnícka služba”.

Program MLÁDEŽ podporuje záujmy mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov nielen ponukou finančnej podpory, ale aj poskytovaním informácií, školení a možností pre vytváranie nových partnerstiev v Európe i mimo nej.

V rokoch 2007-2013 sa bude realizovať program MLÁDEŽ V AKCII, ktorý zriadili Európska Komisia, Európsky Parlament a členské štáty európskej únie. Program podporuje neformálne učenie mladých ľudí. Program Mládež v akcii je postavený na skúsenostiach niekoľkých programov - Mládež pre Európu (1989-1999), Európska dobrovoľnícka služba a Program Mládež (2000-2006).

Komu je určený?

Program MLÁDEŽ je prioritne určený mladým ľuďom vo veku 15-25 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v jednej z členských krajín Európskej únie alebo v niektorej z Programových krajín.

Programu sa môžu zúčastniť nasledujúce skupiny:

bullet

mladí ľudia, ktorí chcú zorganizovať medzinárodnú výmenu mládeže alebo projekt vo svojej miestnej komunite,

bullet

mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do Európskej dobrovoľníckej služby,

bullet

bývalí dobrovoľníci so záujmom využiť v praxi skúsenosti získané počas EDS,

bullet

mládežnícke organizácie,

bullet

vedúci mládežníckych skupín,

bullet

mládežnícki pracovníci,

bullet

projektoví manažéri, mládežnícki pracovníci a odborníci v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania mládeže,

bullet

iné neziskové organizácie, neformálne skupiny, miestne zastupiteľstvá a neziskové asociácie.

Ktoré sú hlavné ciele a priority programu MLÁDEŽ?

Program ponúka mladým ľuďom možnosti na mobilitu a na aktívnu účasť pri  budovaní Európy tretieho tisícročia. Snaží sa prispieť k dosiahnutiu tzv. “Európy vedomostí” a k vytvoreniu podmienok na spoluprácu pri európskej mládežníckej politiky založenej na neformálnom vzdelávaní a výchove. Podporuje koncepciu celoživotného vzdelávania, rozvoj zručností a kompetencií a nabáda k aktívnemu občianstvu.

Program MLÁDEŽ sa snaží dosiahnuť a udržať rovnováhu medzi osobnostným rozvojom a kolektívnymi aktivitami na všetkých úrovniach spoločnosti. 

Ciele programu MLÁDEŽ :

bullet

Integrácia mladých ľudí do spoločnosti a povzbudzovanie ich iniciatívy.

bullet

Pomoc mladým ľuďom pri získavaní vedomostí, zručností, kompetencií a pri rozpoznávaní hodnôt takýchto skúseností.

bullet

Poskytnutie priestoru mladým ľuďom pre slobodné vyjadrenie solidarity smerom k Európe a k svetu, ako aj podpora boja proti rasizmu a xenofóbii. 

bullet

Presadzovanie lepšieho chápania rozmanitosti našej spoločnej európskej kultúry a spoločného dedičstva, ako aj základných hodnôt.

bullet

Pomoc pri eliminácii všetkých foriem diskriminácie a presadzovanie princípov rovnosti na všetkých stupňoch spoločnosti.

bullet

Zavedenie európskeho prvku do projektov, ktoré majú pozitívny dopad na mládežnícku prácu na miestnej úrovni.

Kľúčovou prioritou Európskej komisie je umožniť mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí (mladí ľudia z menej privilegovaných oblastí spoločnosti, kultúrne, socio-ekonomicky alebo geograficky znevýhodnených oblastí, alebo handicapovaní mladí ľudia) lepší prístup k mobilite a neformálnemu vzdelávaniu prostredníctvom jednotlivých akcií programu MLÁDEŽ. V úzkej spolupráci s Národnými kanceláriami programu MLÁDEŽ Európska komisia vytvorila stratégiu pre začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu. V rámci vyššie uvedených hlavných cieľov a priorít Európska komisia a Národné kancelárie vypracovávajú špecifické ciele na každý rok. 

Aká je štruktúra programu MLÁDEŽ?

Celková štruktúra programu MLÁDEŽ umožňuje prelínanie rôznych typov aktivít. Tento ucelený prístup uľahčuje väčšiu súhru medzi jednotlivými akciami programu a najlepšie metódy a postupy rozvinuté v jednej akcii môžu tak byť prenesené do iných akcií.

Programu MLÁDEŽ má päť hlavných akcií:

Akcia 1 – Mládež pre Európu

Mládežnícke výmeny a stretnutia mládeže ponúkajú možnosť stretávania mladých ľudí (vo veku 15-25 rokov) z rôznych krajín. Tieto akcie majú jasný pedagogický cieľ a poskytujú príležitosť mladým ľuďom neformálne sa vzdelávať prostredníctvom aktivít zameraných na spoločnú tému a vzájomne spoznávať svoje kultúry.

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Európska dobrovoľnícka služba podporuje projekty 18 - 25 ročných mladých ľudí, ktorí môžu stráviť maximálne 12 mesiacov v zahraničí ako európski dobrovoľníci. Podieľajú sa na realizácii rôznych miestnych projektov v sociálnej oblasti, ekologickej, environmentálnej, v umení a kultúre, vo voľnom čase mládeže a športe a i.

Akcia 3 – Mládežnícke iniciatívy

V rámci Akcie 3 môžu skupiny mladých ľudia vo veku 15/18 až 25 získať podporu na realizáciu svojich miestnych projektov a tak rozvinúť a preukázať svoju tvorivosť a iniciatívny prístup. Táto akcia programu je tiež určená na podporu projektov bývalých dobrovoľníkov, ktoré im umožnia pokračovať a rozvíjať skúsenosti získané počas dlhodobej dobrovoľníckej služby

Akcia 4 – Zlúčené aktivity

Akcia 4 spája programy v oblasti vzdelávania – program SOCRATES (formálne vzdelávanie), LEONARDO DA VINCI (odborná príprava) a MLÁDEŽ (neformálne vzdelávanie). Akcia podporuje projekty, ktoré vychádzajú zo spoločného základu týchto programov a dopĺňajú iné, ako napr. Kultúra 2000.

Akcia 5 – Podporné opatrenia

Akcia 5 prispieva k zvýšeniu budovania kapacity a inovácie v oblasti medzinárodnej práce s mládežou. Taktiež zabezpečuje priestor pre vytváranie a posilňovanie partnerstiev medzi mládežníckymi organizáciami a poskytuje priestor pre výmenu dobrej praxe. Podporou spolupráce, ako aj podporou školiacich a informačných aktivít špecificky napomáha plánovaniu, príprave a využívaniu projektov uskutočňujúcich sa v rámci Akcie 1, 2, 3 a 5 programu Mládež. 

Kto je zodpovedný za realizáciu programu MLÁDEŽ?

Európska komisia

Iniciátor programu, Európska komisia, je zodpovedná za hladký priebeh jeho realizácie. Kontinuálne riadi rozpočet a určuje priority programu, jeho ciele, ako aj cieľové skupiny. Komisia zároveň nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu programu MLÁDEŽ Národnými kanceláriami, ktoré boli vytvorené národnými autoritami zodpovednými za prácu s mládežou v každej z programových krajín. Európska komisia úzko spolupracuje s jednotlivými Národnými kanceláriami, dozerá na ich činnosť, ako aj riadi a monitoruje všeobecnú implementáciu, imidž, vývoj a hodnotenie programu na celoeurópskej úrovni.

Národné autority

Členské štáty Európskej únie takisto, ako aj ostatné Programové krajiny sú zapojené do realizácie programu MLÁDEŽ, a to prácou vo Výbore programu MLÁDEŽ, do ktorého sú menovaní jednotliví zástupcovia vlád krajín zapojených do programu. Úlohou národných autorít je tiež nominácia a monitorovanie Národnej kancelárie v spolupráci s Európskou komisiou. Na Slovensku Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poverilo zriadením Národnej kancelárie programu Európskej únie MLÁDEŽ – IUVENTU.

PROGRAM MLÁDEŽ

Vzdelávanie a kultúra

EURÓPSKA KOMISIA

Zapojenie školy do:

Akcia 1 

Mládež pre Európu

 

bullet

v roku 2009

bullet

v roku 2008

bullet

v roku 2007

bullet

v roku 2006

bullet

v roku 2005

bullet

v roku 2004

bullet

v roku 2003

 

 

Stránka aktualizovaná 22.06.2007

 

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN