Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

 

Program EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Erasmus+

je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

bullet

Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)

bullet

Mládež v akcii

bullet

programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+

poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a vyhliadky na zamestnanie. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na:

bullet

decentralizované - sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu.

bullet

centralizované - sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA).

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Akcia: 

Erasmus+: Mládež

Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca v oblasti inovácii a osvedčených postupov

Strategické partnerstva

Názov nášho projektu:

Hänsel und Gretel (Janíčko a Marienka)

Partnerské školy:

LVR - Schule am Königsforst, Rösrath - Nemecko

a

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice - Slovensko

Trvanie projektu:

01.09.2015 - 01.09.2017

Logá partnerských škôl:

  

Bližšie o projekte na našej samostatnej web stránke:

www.janicko-a-marienka.webnode.sk

Janíčko a Marienka

Stránka aktualizovaná 14.02.2017

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN