Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice

Popis projektu:

Hlavná aktivita projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice“ bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Realizovaná významná obnova budovy Spojenej školy sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, systémov príprav teplej vody, osvetlenia a inštalácie rekuperačných jednotiek. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy školy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Košiciach.

Cieľ projektu:

Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy v rámci energetického auditu budovy, s cieľom zabezpečiť naplnenie požiadaviek z hľadiska energetickej efektívnosti, bola navrhnutá realizácia nasledovných opatrení:

bullet

    Zateplenie obvodového plášťa budovy ETICS s tepelnou izoláciou z MW hr. 160 resp. 230 mm.

bullet

    Zateplenie strešného plášťa budovy, a to tepelným izolantom na báze strešného polystyrénu EPS 200S, hr. 300 mm.

bullet

    Výmena výplňových konštrukcii, a to výmena pôvodných drevených výplňových konštrukcii budovy za plastové, zasklené izolačným trojsklom v kombinácii s výmenou dvojskiel pri jestvujúcich plastových oknách za dvojskla so špeciálnou emisnou vrstvou.

bullet

     Zateplenie stropu nad vykurovaným suterénom, a to kompletne tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm.

bullet

    Modernizácia vykurovania, tj. výmena vykurovacích telies, výmena starého pripájacieho potrubia k radiátorom za nové, výmena starých stúpačiek za nové, čiastočná výmena ležatého rozvodu UK pod stropom v suteréne, návrh termostatických hlavíc a regulačných ventilov pre radiátory, návrh a osadenie nových odplyňovacích ventilov Flamco a uzatváracích ventilov na hlavných vetvách za jestvujúcim rozdeľovačom a hydraulické vyregulovanie regulačných ventilov na radiátoroch.

bullet

    Osadenie rekuperačných jednotiek za účelom vetrania priestorov, a to decentralizované lokálne rekuperačné jednotky v rohovom prevedení s vyústením fasádnej mriežky v bočnom ostení okien v kombinácii s priamymi jednotkami.

bullet

    Modernizácia osvetlenia, tj. výmena svietidiel v pavilóne č. 3, v hospodárskej budove a v administratívnom pavilóne (pavilón vedenia školy).

Zlepšenie tepelotechnických vlastností a optimalizácia spotreby energie povedie k celkovému zníženiu spotreby energie v budove.

Realizácia projektu predstavuje obnovu a technické zhodnotenie už jestvujúcej infraštruktúry.

Výstup projektu:

V dôsledku zrealizovaných energetických opatrení uvedených v energetickom audite a následne v projektovej dokumentácii dôjde ku:

bullet

Zníženiu prevádzkových nákladov na prevádzku predmetnej budovy, dôjde ku finančnej úspore.

bullet

Zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy nad rámec minimálnych požiadaviek v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

bullet

Predĺženie životného cyklu budovy a funkčného užívania budovy.

bullet

Zvýšeniu tepelnej a akustickej pohody v budove.

bullet

Dôjde ku zníženiu množstva produkovaných emisií v budove, zníženiu záťaže pre životné prostredie, dôjde ku odľahčeniu surovinovej základne.

bullet

Zvýšeniu estetického vzhľadu budovy, dôjde ku odstráneniu porúch budovy z hľadiska netesnosti obvodového plášťa.

Po ukončení realizácie predmetného zámeru dôjde ku úspore finančných prostriedkov na prevádzku predmetnej budov, čím vznikne finančný priestor využiť usporené finančné prostriedky na iné aktivity v rámci zámerov školy napr. zvýšiť úroveň výučby v škole, resp. usporené finančné prostriedky z rozpočtu štátu využiť na obnovu iných verejných budov.

 

 

 

 

Stránka aktualizovaná 24.01.2020

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN