Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 
 

ŠANCA - neinvestičný fond

Fond bol zriadený rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach pod číslom 06359, zo dňa 28. mája 2003.

 

Účelom fondu je podpora starostlivosti o postihnuté deti a mládež, hlavne zo Spojenej školy na Opatovskej ulici v Košiciach, pri ich vzdelávaní, realizovaním týchto humanitných aktivít:

bullet

Materiálno–technickým zabezpečovaním školy pre telesne postihnuté deti a mládež na Opatovskej ulici v Košiciach, zabezpečovaním učebnými pomôckami, didaktickou technikou a kompenzačnými pomôckami pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej aktivity.

bullet

Zabezpečovaním kontaktov postihnutých žiakov  školy so širokým okolím, formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských rekreácii.

bullet

Materiálnym a finančným zabezpečovaním  žiakov školy zo sociálne slabých rodín.

bullet

Iniciatívnym spolupracovaním  s orgánmi verejnej správy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o telesne postihnuté deti a mládež.

bullet

Podpora športových, kultúrnych a spoločenských aktivít školy.

bullet

Vytváranie materiálnych podmienok pre spoluprácu zo školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí, pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou, pre propagačnú činnosť školy.

bullet

Vykonávanie ďalšej činnosti na základe osobitného povolenia.

 

Kontaktné údaje:

Adresa:

 

 

ŠANCA n.f. (neinvestičný fond)

Opatovská 97, 040 01 Košice

IČO: 31256341

Bankové spojenie:

 

Tatra banka Košice

č.ú.: 2663110066 / 1100

Správca fondu:

PaedDr. Mária Čabalová

Viac informácii:

www.sanca.info

„Dajme šancu tým, ktorí to skutočne potrebujú“.

Ak chcete venovať 2% z dane pre "ŠANCA n.f." budete potrebovať nasledovné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

 

 

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým darcom a sponzorom, ako aj prispievateľom 2% dane z príjmu.

Vážime si Váš záujem a snahu pomôcť postihnutým deťom.

Ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané financie sú využité pre telesne postihnuté deti, v prevažnej miere na aktivity spojené so školou a deťmi na Opatovskej ceste 97 v Košiciach.

Za Vaše príspevky ešte raz ĎAKUJEME !

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história