Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

Udalosti 2020/21
Udalosti 2019/20
Udalosti 2018/19
Udalosti 2017/18
Udalosti 2016/17
Udalosti 2015/16
Udalosti 2014/15
Udalosti 2013/14
Udalosti 2012/13
Udalosti 2011/12
Udalosti 2010/11
Udalosti 2009/10
Udalosti 2008/09
Udalosti 2007/08
Udalosti 2006/07
Udalosti 2005/06

 

 

Udalosti - predchádzajúci školský rok 2021/2022

Dátum

Aktivita

Foto 

24.08.

25.08

2022

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

Povinné aktualizačné vzdelávanie absolvovali všetci učitelia na tému : "Konflikt, možnosti a spôsoby jeho riešenia v školskom prostredí." Lektorkou vzdelávania bola JUDr. Ivana Gerdová, mediatorka.

24.08.

2022

Zlatý Amos - Mgr. Zuzana Hozová u prezidentky

Finalistom sa dostalo veľkej cti, keď im prezidentka SR Zuzana Čaputová poďakovala za ich prácu a z každým z nich sa aj osobitne porozprávala.

Slová finalistky Mgr. Zuzany Hozovej:

"Ďakujem všetkým žiakom mojej triedy, rodičom, vychovávateľke Ice, kolegom a vedeniu školy za túto príležitosť".

05.08.

2022

Dar spoločnosti Ness Digital Engineering

Zástupca spoločnosti daroval škole 5 ks notebookov pre skvalitnenie vzdelávania. Za poskytnutý dar spoločnosti Ď a k u j e m e !

 

30.06.

2022

Slávnostné ukončenie školského roka

Uskutočnilo sa na multifunkčnom ihrisku pred školou. Začiatok spestril programom spevácky zbor žiakov pod vedením pani učiteľky Hozovej. Po príhovore riaditeľky školy boli ocenení aj najúspešnejší žiaci školy. Následne sa žiaci rozišli do tried, kde si prevzali koncoročné vysvedčenie.

23.06.

2022

Záverečné skúšky III:TAP

Po troch dňoch praktickej časti všetci študenti III. TAP úspešne absolvovali aj "Ústnu časť Záverečnej skúšky".

 

14.06.

16.06

2022

Zlatý Amos - Mgr. Zuzana Hozová - Pezinok

Žiaci 3.A triedy s  vychovávateľkou sa zúčastnili galavečera  v Pezinku, kde ich pani učiteľka Mgr. Zuzanu Hozová získala plaketu Zlatého Amosa aj s uznaním za svoju obetavú prácu. Do užšieho výberu ocenených sa dostala na základe príbehu a charakteristiky, ktorú o nej žiaci s vychovávateľkou napísali.

31.05.

2022

Dar počítače

Magyar Fejlesztési Bank Zrt Budapest darovala škole 10 stolných počítačov, ktoré budú použité na vzdelávanie žiakov v ŠZŠ.

Za poskytnutý dar Ď a k u j e m e !

27.05.

2022

Maturanti OA 

V školskom roku 2021/2022 maturovalo 6 študentov. Všetci maturitu úspešne absolvovali.

G r a t u l u j e m e !

04.05.

2022

Školenie SOŠ v Kulturparku

Študenti SOŠ absolvovali úvodne školenie pred začiatkom praxe v Kulturparku.

25.03.

2022

Deň učiteľov

Oslávili sme ho na slávnostnej pracovnej porade. Pri tejto príležitosti boli za dosiahnuté pracovné výsledky odmenení aj siedmi zamestnanci školy.

03.03.

2022

 

Všetkovedko

Všetci žiaci, ktorý sa zúčastnili tejto vedomostnej súťaže boli úspešní riešitelia a získali titul “Všetkovedkov učeň”. Najúspešnejší boli dvaja žiaci 3.A a jeden žiak 4.A, ktorí získali titul “Všetkovedko”.

16.02.

2022

Vzdelávanie žiakov ZŠ

EZÚS Via Carpatia v rámci projektu "Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!" zorganizovalo v spolupráci s CESCI-Carpathia vzdelávací kurz na tému obehovej ekonomiky, udržateľného rozvoja, ekológie a separovania odpadu pre žiakov druhého stupňa našej základnej školy.

14.02.

2022

Karneval v ŠMŠ

Všetky deti sa na karneval veľmi tešili. Každý si obliekol kostým, chcel aby jeho maska bola najkrajšia.

06.12.

2021

Mikuláš 2021

Aj tohto roku zavítal do našej školy "Mikuláš" s plnou nošou balíčkov, ktoré potešili najmenších škôlkarov ale aj stredoškolákov. Mikuláš zavítal do každej triedy a každému žiakovi daroval balíček sladkosti.

22.10.

2021

Čaro jesene

Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším",  sa žiaci z ŠKD zúčastnili posedenia seniorov pod názvom „Čaro jesene“ v  DSS LUX, n.o. Deti po prednesení básničiek odovzdali starkým pohľadnice, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne zhotovili.

05.10.

2021

Minimaratón ŠKD

uskutočnil sa v každej výchovnej skupine zvlášť, podľa nastavených protipandemických opatrení. Víťazi si prevzali pekné ceny v podobe diplomu a čokoládovej medaily. Všetci zúčastnení mali sladkú odmenu. S pocitom, že sme niečo urobili pre svoje zdravie sa niesol celý deň.

24.09.

202

Európsky týždeň mobility 2021

každoročne sa koná od 16. do 22. septembra. Žiaci piateho, šiesteho a deviateho ročníka ZŠ sa zapojili do projektu na diaľku „Poďte s nami športovať“.

20.09.

2021

EKO deň
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Ekonomická fakulta TUKE zorganizovali na našej škole slávnostné podpísanie manifestu pre podporu obehovej ekonomiky v rámci projektu CITYCIRCLE.

Podujatie bolo spojené s odovzdaním košov na separovaný zber odpadu pre našu školu. Súčasťou podujatia bolo tiež otvorenie záhradky z vyvýšených záhonov zriadenej medzi pavilónmi v areáli školy. Popri oficiálnej časti podujatia prebiehalo aj vzdelávanie žiakov v environmentálnej oblasti.

08.09.

2021

Účelové cvičenie

Každý rok druhú septembrovú sobotu si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Tento ročník bol zameraný na deti a mládež. Naši žiaci VII. A a IX. A sa zúčastnili účelového cvičenia, kde si zdokonaľovali zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

02.09.

2021

 

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy, čo ocenili všetci prítomní potleskom.

Stránka aktualizovaná 05.09.2022

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história