Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Organizácia školského roka 2018/2019

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (ďalej len „POP na školský rok 2018/2019“), boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Vyučovanie

bullet

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

bullet

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

bullet

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

bullet

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október - 02. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018 - 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. januárr 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

Košický a Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

18. február - 22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február - 1. marec 2019

4. marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

4. marec - 8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl - 23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl - 31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)

 

 

 

 

 

Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

bullet

slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),

bullet

anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,  španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),

bullet

matematika 14. marca 2019 (štvrtok),

bullet

maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9.-12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4.-7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3.-6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonávajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

7. Na vybraných stredných školách sa v období september - november 2018 a január -február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.

8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.  

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok)z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9 - 2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

3.  Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

5. V súvislosti so zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „iŠVP“) dochádza ku zmenám v testovaní v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra (ďalej „SJSL“) v školskom roku 2018/2019. Test zo SJSL bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.

6. Vo vybraných základných školách vo februári 2019 vo vybraných stredných školách v období september – október 2019 sa uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

7. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

4. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

Stránka aktualizovaná k 03.09.2018

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady