Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Organizácia školského roka 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) vydáva nasledovné záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21:

1. Organizácia školského roka

(zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

1.1. Obdobie školského vyučovania

bullet

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

bullet

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

1.2. Školské prázdniny

bullet

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2020/2021 (termíny školských prázdnin na školské roky 2021/2022 a 2022/2023 sú v prílohe č. 1):

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október - 30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020 - 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február - 19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický a Prešovský kraj

19. február 2021

(piatok)

22. február - 26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

26. február 2021

(piatok)

1. marec - 5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl - 6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl - 31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

 

 

 

 
bullet

Prevádzku MŠ počas školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf. Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite.

Maturitná skúška

(zákon 245/2008 Z.z., § 77 ods. 2)

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),

b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),

c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),

d) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca 2021 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.

4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.

5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.

6. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

2. Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

(zákon 245/2008 Z.z., § 155 ods. 4)

 

2.1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

1. Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-5.

 

2.2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9.

 

Stránka aktualizovaná k 08.09.2020

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady