Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Organizácia školského roka 2017/2018

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP na školský rok 2017/2018“), boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

Vyučovanie

bullet

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

bullet

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

bullet

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

bullet

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október - 31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017 - 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február - 23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický a Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február - 2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec - 9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec - 3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl - 31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

 

 

 

Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

bullet

slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),

bullet

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),

bullet

matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),

bullet

maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2018 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 10. do 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 5. do 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.

5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonávajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

7. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.

8. Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2017 a počas januára a februára 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

9. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

3.  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

5. Vo vybraných základných školách bude vo februári 2018 a vo vybraných stredných školách počas septembra a októbra 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

6. Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

 

Stránka aktualizovaná k 02.09.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady