Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Pedagogické rady, porady

Plán pedagogických porád v školskom roku 2016/2017

Druh porady

Dátum

Program

Pracovné porady

25.08.2016

Rozdelenie úloh, pridelenie tried, triednictvo, úväzky, počty žiakov, učebnice, nástenky, vitrínky, školenie BOZP a PO

 

29.09.2016

Plán práce školy, zasadnutia MZ a PK, tematické plány

 

19.10.2016

Priebeh inventarizácie, informácie z porád riaditeľov, nové úlohy, rôzne

 

22.12.2016

Záverečné práce inventarizácie, informácia o priebehu, príprava na polročné hodnotenie

 

23.02.2017

Hodnotenie práce učiteľov za I. polrok, výsledky z kontrol a hospitácii, dozor na chodbách

 

23.03.2017

Dodržiavanie predpisov BOZP a hygienických opatrení, informácie, nové úlohy, rôzne

 

25.05.2017

Informácia o maturitných skúškach, akcie poriadané a príprava akcií počas maturitných dní

 

03.07.2017

Záverečná pracovná porada

Klasifikačné porady

24.11.2016

Predbežná hodnotiaca porada za I. štvrťrok, pre všetky typy škôl, informácia o praxi žiakov 4. OA

 

26.01.2017

Polročná klasifikačná porada, pre všetky typy škôl, hodnotenie vedomosti a správania žiakov za I. polrok

 

27.04.2017

Predbežná hodnotiaca porada za III. štvrťrok, pre všetky typy škôl

 

22.06.2017

Záverečné hodnotenie žiakov, pre všetky typy škôl, hodnotenie práce MZ, PK

Triedne aktívy ZR

21.10.2016

pre všetky typy škôl

 

02.02.2017

pre všetky typy škôl

 

28.04.2017

pre všetky typy škôl

 

16.06.2017

pre všetky typy škôl

Poznámka:

Termíny pracovných porád sa môžu meniť v prípade aktuálnosti a dôležitosti úloh, ktoré bude potrebné prerokovať s pedagogickou radou. Program sa môže dopĺňať podľa aktuálnosti.

Stránka aktualizovaná k 23.10.2016

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady