Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Pedagogické rady, porady

Plán pedagogických porád v školskom roku 2017/2018

Druh porady

Dátum

Program

Pracovné porady

24.08.2017

Rozdelenie úloh, pridelenie tried, triednictvo, úväzky, počty žiakov, učebnice, nástenky, vitrínky, školenie BOZP a PO

 

06.09.2017

Plán práce školy, zasadnutia MZ a PK, tematické plány

 

26.10.2017

Priebeh inventarizácie, informácie z porád riaditeľov, nové úlohy, rôzne

 

21.12.2017

Záverečné práce inventarizácie, informácia o priebehu, príprava na polročné hodnotenie

 

22.02.2018

Hodnotenie práce učiteľov za I. polrok, výsledky z kontrol a hospitácii, dozor na chodbách

 

29.03.2018

Dodržiavanie predpisov BOZP a hygienických opatrení, informácie, nové úlohy, rôzne

 

24.05.2018

Informácia o maturitných skúškach, akcie poriadané a príprava akcií počas maturitných dní

 

02.07.2018

Záverečná pracovná porada

Klasifikačné porady

23.11.2017

Predbežná hodnotiaca porada za I. štvrťrok, pre všetky typy škôl, informácia o praxi žiakov III.OA

 

25.01.2018

Polročná klasifikačná porada, pre všetky typy škôl, hodnotenie vedomosti a správania žiakov za I. polrok

 

26.04.2018

Predbežná hodnotiaca porada za III. štvrťrok, pre všetky typy škôl

 

22.06.2018

Záverečné hodnotenie žiakov, pre všetky typy škôl, hodnotenie práce MZ, PK

Triedne aktívy ZR

16.09.2017

pre všetky typy škôl

 

01.02.2018

pre všetky typy škôl

 

20.04.2018

pre všetky typy škôl

 

15.06.2018

pre všetky typy škôl

Poznámka:

Termíny pracovných porád sa môžu meniť v prípade aktuálnosti a dôležitosti úloh, ktoré bude potrebné prerokovať s pedagogickou radou. Program sa môže dopĺňať podľa aktuálnosti.

Stránka aktualizovaná k 26.09.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady