Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Pedagogické rady, porady

Plán pedagogických porád v školskom roku 2018/2019

Druh porady

Dátum

Program

Pracovné porady

22.08.2018

Rozdelenie úloh, pridelenie tried, triednictvo, úväzky, počty žiakov, učebnice, nástenky, vitrínky, školenie BOZP a PO

 

20.09.2018

Plán práce školy, zasadnutia MZ a PK, tematické plány

 

25.10.2018

Priebeh inventarizácie, informácie z porád riaditeľov, nové úlohy, rôzne

 

20.12.2018

Záverečné práce inventarizácie, informácia o priebehu, príprava na polročné hodnotenie

 

14.02.2019

Hodnotenie práce učiteľov za I. polrok, výsledky z kontrol a hospitácii, dozor na chodbách

 

28.03.2019

Dodržiavanie predpisov BOZP a hygienických opatrení, informácie, nové úlohy, rôzne

 

23.05.2019

Informácia o maturitných skúškach, akcie poriadané a príprava akcií počas maturitných dní

 

02.07.2019

Záverečná pracovná porada

Klasifikačné porady

22.11.2018

Predbežná hodnotiaca porada za I. štvrťrok, pre všetky typy škôl, informácia o praxi žiakov III.OA

 

24.01.2019

Polročná klasifikačná porada, pre všetky typy škôl, hodnotenie vedomosti a správania žiakov za I. polrok

 

25.04.2019

Predbežná hodnotiaca porada za III. štvrťrok, pre všetky typy škôl

 

25.06.2019

Záverečné hodnotenie žiakov, pre všetky typy škôl, hodnotenie práce MZ, PK

Triedne aktívy ZR

26.10.2018

pre všetky typy škôl

 

15.02.2019

pre všetky typy škôl

 

17.04.2019

pre všetky typy škôl

 

21.06.2019

pre všetky typy škôl

Poznámka:

Termíny pracovných porád sa môžu meniť v prípade aktuálnosti a dôležitosti úloh, ktoré bude potrebné prerokovať s pedagogickou radou. Program sa môže dopĺňať podľa aktuálnosti.

Stránka aktualizovaná k 22.09.2018

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady