Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok

2024/2025

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím,

Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

/odbor: 6317M/

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade školy a v rade školy, určuje na školský rok 2024/2025 tieto kritériá prijímacieho konania na Obchodnej akadémii pre žiakov s telesným postihnutím, Opatovská cesta 101, Košice:

bullet

na Obchodnú akadémiu pre žiakov s telesným postihnutím môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil základnú školu, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a predloží kópiu lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára;

bullet

v školskom roku 2024/2025 sa otvára jedna trieda 1.ročníka riadneho denného štúdia;

bullet

počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10;

bullet

prijímacia skúška sa uskutoční z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika v rozsahu učiva ZŠ v termínoch 02. a 06. máj 2024;

bullet

každý uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom sa v termíne prijímacej skúšky na základe pozvania zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou.

Kritériá pre prijatie žiaka bez prijímacích skúšok:

bullet

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy žiak dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%.

Kritériá pre prijatie žiaka, ktorý vykonal prijímaciu skúšku v poradí:

bullet

výsledky z prijímacej skúšky zo SJL a MAT, (percentuálny súčet) žiak musí dosiahnuť úspešnosť najmenej 40% z každého predmetu;

bullet

výsledky z celoslovenského testovania žiakov ZŠ zo SJL a MAT, (percentuálny súčet);

bullet

prospech z 8. a 9. ročníka ZŠ z predmetov SJL a MAT.

 

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 09.02.2024 a prerokované na Rade školy dňa 20.02.2024.

Košice 08.február 2024                                                      PaedDr. Mária Čabalová, riaditeľka školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,

Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

Trojročný učebný odbor - technicko-administratívny pracovník  

/číslo odboru: 6475H/

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 415/2021 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade školy a v rade školy, určuje pre školský rok 2024/2025 tieto kritériá prijímacieho konania na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Opatovská cesta 101, Košice:

bullet

na Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil základnú školu, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a predloží kópiu lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára;

bullet

v školskom roku 2024/2025 sa otvára jedna trieda 1.ročníka riadneho denného štúdia;

bullet

počet žiakov. ktorých možno prijať do triedy je 10;

bullet

uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v obidvoch termínoch (02. a 06. máj 2024);

bullet

každý uchádzač o štúdium sa spolu so zákonným zástupcom na základe pozvania zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou.

Ďalšie kritériá pre prijatie žiaka bez prijímacích skúšok v poradí:

bullet

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy žiak dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%;

bullet

priemer známok z MAT a SJL v ročníkoch 6 až 9;

bullet

priemer známok z MAT, SJL, cudzí jazyk, DJZ, GEG, BIO, FYZ, CMP v ročníkoch 6 až 9.

 

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 09.02.2024 a prerokované na Rade školy dňa 20.02.2024.

Košice, 08.február 2024                                                      PaedDr. Mária Čabalová, riaditeľka školy

Dvojročný študijný odbor - technicko-ekonomický pracovník - nadstavbové denné štúdium

/číslo odboru: 6476L/

V súlade s §68 ods. 1 a § 161 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade školy a v rade školy, určuje pre školský rok 2024/2025 tieto kritériá prijímacieho konania na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Opatovská cesta 101, Košice:

bullet

V školskom roku 2024/2025 sa otvára jedna trieda s maximálnym počtom 10 žiakov.

Uchádzači o štúdium budú prijatí ak:

bullet

úspešne ukončili učebný odbor 647500H technicko-administratívny pracovník /kópia výučného listu, vysvedčenia o záverečnej skúške a polročného vysvedčenia z 3. ročníka/;

bullet

sú žiakmi so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami /predložia kópiu lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára/.

Kritéria prijímacích skúšok:

bullet

priemerný prospech za celé štúdium do 2,5 (koncoročné vysvedčenie + polročné vysvedčenie z 3.ročníka TAP);

bullet

prijímacie skúšky zo SJL a MAT.

Termín podania prihlášky:

bullet

prihlášku podáva uchádzač riaditeľke školy do 31.05.2024.

Termín prijímacích pohovorov a zápisov:

1. termín:      27. jún 2024

2. termín:      26. august 2024

 

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 09.02.2024 a prerokované na Rade školy dňa 20.02.2024.

Košice 08.február 2024                                                       PaedDr. Mária Čabalová, riaditeľka školy

Praktická škola,

Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

Trojročné denné štúdium - domáce práce

/číslo odboru: 649200/

V súlade s §62 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2024/2025 tieto kritériá prijímacieho konania:

bullet

dPraktickej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, môže byť prijatý žiak, ktorý ukončil vzdelávanie v ŠZŠ, alebo ukončil vzdelávanie v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím v ZŠ a predloží kópiu lekárskej správy odborného lekára, že je žiakom s mentálnym postihnutím, prípadne viacnásobným postihnutím;

bullet

v školskom roku 2024/2025 sa otvára jedna trieda 1.ročníka denného štúdia s počtom žiakov 6;

bullet

uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie;

bullet

uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v prvom termíne prvého kola prijímacích skúšok - 02.mája 2024 a v druhom termíne prvého kola prijímacích skúšok - 06.mája 2024.

 

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 09.02.2024 a prerokované na Rade školy dňa 20.02.2024.

Košice 08.február 2024                                                       PaedDr. Mária Čabalová, riaditeľka školy

 

Oznamy

 

Uvedené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025, pre všetky typy škôl, boli prerokované na zasadnutí Rady školy dňa 20.02.2024.

 

 

Zoznam prijatých uchádzačov SOŠ 2024/2025

 

 

Tlačivo prihlášky - nadstavbové štúdium

Stránka aktualizovaná 17.05.2024

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady