Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie - rok 2017

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

1

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice

07.12.2017

www.e-vestník.sk 

Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy - Košice" uzavretá dňa: 05.04.2019

č. ZML/015/2019/SŠ  

   

Aktuálne výzvy

Por. č.

Názov zákazky

1

"Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy - Košice"  - zrušené

2

„Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy –Košice“.

3

" Poradenské služby pre verejné obstarávanie"  

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

4

Poradenské služby pre vypracovanie Komplexnej žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy - Košice".

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za I. Q 2017

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za II. Q 2017

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za III. Q 2017

4

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za IV. Q 2017

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 18.04.2019

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018