Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie - rok 2018

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

   

Aktuálne výzvy

Por. č.

Názov zákazky

1

„ Externý manažment pre výzvu   –   Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1. “

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

2

"Stavebný dozor pre výzvu - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1."

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za I. Q 2018

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za II. Q 2018

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za III. Q 2018

4

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za IV. Q 2018

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 09.01.2019

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018