Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie - rok 2018

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

   

Aktuálne výzvy

Por. č.

Názov zákazky

1

„ Externý manažment pre výzvu   –   Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1. “

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

2

"Stavebný dozor pre výzvu - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1."

Prílohy:  1. Formulár na vypracovanie ponuky.    2. Identifikačné údaje uchádzača.    3. Čestné vyhlásenie uchádzača.

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za I. Q 2018

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za II. Q 2018

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za III. Q 2018

4

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za IV. Q 2018

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 09.01.2019

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023