Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie - rok 2020

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

   

Aktuálne výzvy

Por. č.

Názov zákazky

1

"Miltifunkčná panvica"  - výzva na predloženie cenovej ponuky (lehota na predkladanie ponúk do 07.12.2020 do 10:00 hod.).

 Príloha 1: Identifikačné údaje a čestné vyhlásenie           Príloha 2: Cenová ponuka

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 30.11.2020

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023