Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 
 

Praktická škola

ŠkVP - Praktickej školy

Je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu podľa variantu B a variantu C.

Výuka v praktickej škole je trojročná, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore.

Obsah vzdelávania tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Povinné sú všeobecnovzdelávacie a odborno-praktické predmety.

Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený:

bullet

slovenský jazyk a literatúra,

bullet

matematika

bullet

výchova k mravnosti a občianstvu

bullet

výtvarná výchova

bullet

hudobná výchova

bullet

telesná výchova

Odborno-praktické predmety:

bullet

rodinná výchova

bullet

zdravotná výchova

bullet

ručné práce a šitie

bullet

príprava jedál a výživa

bullet

domáce práce a údržba domácnosti

Voliteľné profilujúce predmety:

bullet

pestovateľstvo

bullet

chovateľstvo

bullet

starostlivosť o starých a chorých

bullet

pomocné práce v kuchyni

bullet

pomocné práce v obchode

Praktická škola bola na našej škole zriadená 01.09.2007. Žiaci sa na tento typ školy prijímajú v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách  (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

Základné informácie o triedach

I. PŠ

II. PŠ

III. PŠ

Projekt Vzdelávanie

Stránka aktualizovaná k 17.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň