Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 
 

Základná škola

ŠkVP - ZŠ pre žiakov s TP

ŠkVP - ZŠ pre žiakov s NKS

V Základnej škole sa v spoločných triedach vyučujú žiaci s telesným postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou.

Prípravný  -  4.roč.

Prípravný ročník je povinný. Je to diagnostický ročník, z ktorého sa žiak usmerňuje na ďalšie vzdelávanie. Z diagnóz postihnutých detí vyplýva rad porúch reči a komunikačných problémov. Pri ich odstraňovaní pomáhajú dva predmety povinný predmet rozvoj psychomotorických zručností (RPMZ) a nepovinný predmet individuálna logopedická intervencia (ILI).

bullet

RPMZ   Na tomto predmete využívajú učitelia rad cvičení, ktoré boli vypracované pri práci s deťmi rytmické cvičenia, pohybové, imitácia, fonačné, slabikolamy, kreatívne, percepčné, relaxačné...Výber cvičení je podľa druhu postihnutia. Dôležité je správne diagnostikovanie a postavenie si reálneho cieľa, čo chceme u jednotlivca dosiahnuť.

bullet

ILI   Je zameraná konkrétne na jednotlivých žiakov, na odstraňovanie ich rečových porúch, na rozvíjanie tvorivého vyjadrovania a rozvíjanie slovnej zásoby .

Na 1. stupni ZŠ vštepujú vyučujúce žiakom lásku ku knihe, čítanému slovu, a tak sa snažia z nich vychovávať správnych čitateľov. Pod vedením Mgr. M. Juhasovej vznikla spolupráca s bezbariérovou knižnicou Nezábudka už v roku 2010. Od roku 1997 sa žiaci so svojimi učiteľkami zúčastnili na mnohých besedách s rôznymi spisovateľmi: Boženou Mačingovou, Monikou Jankovičovou, Jozefom Kollárom, Petrom Karpinským, Jánom Uličianským a Gabrielom Glovackým.

 

5.roč. -  9.roč.

Vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole zohrávajú nezastupiteľnú úlohu informačné a komunikačné technológie vďaka ktorým nastáva všeobecné „skracovanie vzdialeností“ medzi žiakom a poznaním. Na hodinách prírodovedných predmetov využívajú vyučujúce modernú výpočtovú techniku.

Dôvody a výhody:

bullet

počítače vytvárajú spoľahlivé a príťažlivé prostredie pre učenie a poskytujú im okamžitú spätnú väzbu

bullet

počítačové systémy rešpektujú individuálne požiadavky žiaka, jeho tempo učenia a schopnosti. Deti, ktoré učenie nebaví, sa vďaka počítačom pre učenie nadchnú a to prispeje k ich školskému úspechu.

bullet

počítače tiež veľmi rýchlo sprístupňujú bohaté zdroje informácii

bullet

počítače ponúkajú prostredie pre rozvoj myslenia žiakov

Vyučujúce uplatňujú problémovo orientované vyučovanie, ktoré u žiakov prirodzene podporuje tímovú prácu a partnerskú spoluprácu s učiteľom. V triede je podnetné prostredie aj vďaka multimediálnym didaktickým pomôckam, CD Encyklopédia prírody, vesmíru, ľudského tela a možnosti aktuálneho pripojenia na internet. V 9. ročníku majú žiaci povinný predmet informatika a výpočtová technika. Žiaci sa oboznamujú so základmi práce na počítači a internete. Je to obľúbený predmet, ktorý ich pripravuje pre modernú budúcnosť. Každá vyučovacia hodina prebieha v odbornej počítačovej miestnosti.  

Vyučujúci všetkých predmetov na 2. stupni ZŠ modernými metódami pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na stredných školách.

Súčasní deviataci robia povinne Testovanie-9 z matematiky a slovenského jazyka. Je to komplexná previerka ich vedomostí, ktoré získali na ZŠ. 

Základné informácie o triedach

Prípravný ročník - 0. A, 0. B

I. A

II. A, II. B

III. A

IV. A

V. A

VI. A

VII. A

VIII. A

IX. A

Absolventi ZŠ

Testovanie žiakov 9. roč. ZŠ 

Testovanie 9-2022

Naši deviataci dosiahli podpriemerné výsledky, keď priemerná percentuálna úspešnosť školy bola:

bullet

30,5/30 % z matematiky (NKS/TP)

bullet

40/55,6 % zo slov. jazyka (NKS/TP)

Tieto výsledky sú v matematike a aj v slovenskom jazyku na podpriemernej úrovni v porovnaní s percentuálnou úspešnosťou v rámci SR:

bullet

51,7 % z matematiky

bullet

59,1% zo slov. jazyka

 Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 10.

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň