Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 

 

Obchodná akadémia

Študijný odbor:  6317 M00   

ŠkVP - Obchodnej akadémie

 

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 4 roky

bullet

podmienky prijatia:
bullet

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

bullet

splnenie podmienok prijímacieho konania podľa kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka,

bullet

predloženie vyjadrenia odborného lekára o telesnom postihnutí, alebo predloženie rozhodnutia z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave.

bullet

prijímacie skúšky:
bullet

prijímanie bez prijímacích skúšok (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 12 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Biológia a ekológia, Telesná výchova

Odborné predmety

Podniková ekonomika, Účtovníctvo, Aplikovaná informatika, Hospodárska geografia, Administratíva a korešpondencia, Hospodárske výpočty a štatistika, Národné hospodárstvo, Tovaroznalectvo, Právna náuka, Ekonomické cvičenia, Spoločenská komunikácia, 

Prax (2 týždne v 3. a 4. ročníku)

bullet

Voliteľné predmety

Konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme, 

Seminár z výpočtovej techniky

bullet

Nepovinné predmety

Seminár zo slovenského jazyka, Cestovný ruch

 

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia maturitnou skúškou - externá a interná časť

bullet

absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v pomaturitnom štúdiu, alebo v štúdiu na vysokej škole

 

Profil absolventa:

Po úspešnom ukončení štúdia a po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činnosti ako odborný ekonomický pracovník. Je schopný kvalifikovane vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia vo všetkých formách podnikateľských subjektov.

 

Podmienky na štúdium v škole:

Okrem klasických učební jednotlivých tried, v ktorých žiaci v prípade potreby môžu na vyučovaní využívať aj počítač, je na škole k dispozícií:

bullet

odborná učebňa informatiky s pripojením na internet,

bullet

odborná učebňa pre predmet administratíva a korešpondencia, vybavená počítačmi

bullet

školskú telocvičňu, posilňovňu, rehabilitáciu a vonkajšie multifunkčné ihrisko

Okrem toho škola vytvára podmienky pre:
bullet

krúžkovú mimoškolskú záujmovo-vzdelávaciu a športovú činnosť

bullet

využívanie internetu aj v mimoškolskom čase

bullet

športové aktivity a podporuje účasť žiakov na turnajoch a súťažiach doma i v zahraničí

bullet

spoločensko-kultúrnu činnosť za pasívnej, ale aj aktívnej účasti žiakov

bullet

zapájanie sa školy do rôznych projektov a medzinárodných výmen s partnerskými školami v Českú a Holandsku

bullet

dopravu žiakov do školy školským autobusom (v rámci mesta Košice)

O vytvorených dobrých podmienkach na štúdium v škole svedčí aj fakt, že viacerí naši žiaci úspešne absolvovali vysoké školy, veľmi dobre sa uplatnili v zamestnaní, alebo sú z nich aj úspešní podnikatelia.

 

Možnosti ubytovania a stravovania

Ubytovanie pre žiakov školy poskytuje Lux n.o. (bývalý DSS).

Podrobnejšie informácie o týchto službách poskytne sociálne oddelenie Lux n.o. osobne, alebo telefonický.

Kontakt: Lux n.o. (bývalý DSS), Opatovská 97, 040 57 Košice

telefón:  6785482 - 83 - ústredňa, kl. 14 - sociálne oddelenie

Základné informácie o triedach

I. OA

II. OA

III. OA

 IV. OA

Absolventi OA

 

 

Vzor úpravy pre 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

 

Medzinárodný veľtrh CF

V školskom roku 2004/2005 sa naši maturanti prvýkrát zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4.

Najväčšie úspechy:

Na 9. ročníku tohto veľtrhu v školskom roku 2011/2012 sa ho zúčastnili študenti 4.OA, a získali až dve ocenenie:

I. miesto   - Najlepší katalóg

III. miesto - Najlepšia firma

ku ktorým im blahoželáme.

Na 10. ročníku Medzinárodného veľtrhu CF v Košiciach v školskom roku 2012/2013 sa zúčastnila firma Galactic, s.r.o. študentov štvrtého ročníka OA a opäť získala dve ocenenia:

2. miesto - Najlepší katalóg

3. miesto - Najlepší reprezentant CF (D. Cenkner)

 

Študenti na veľtrhu získali mnoho podnetných nápadov pre vyučovanie, ale i prax. K príprave na veľtrh im pomáha predmet ECF (ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme).

V školskom roku 2021/2022 sa naši študenti na Medzinárodnom veľtrhu CF nezúčastnili.

V školskom roku 2022/2023 sme už nemali študentov na OA-

 

Maturitné skúšky

Maturitné skúšky sa v šk. roku 2019/2020 nekonali, z dôvodu pandémie COVID 19.

Maturitné skúšky sa v šk. roku 2020/2021 nekonali, z dôvodu pandémie COVID 19.

Maturitné skúšky v školskom roku 2021/2022 úspešne absolvovalo 6 študentov.

V školskom roku 2022/2023 sme už nemali maturantov na OA-

Stránka aktualizovaná 17.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň