Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 

 

Školský klub detí

Vnútorný poriadok ŠKD

Vedúca výchovy v ŠKD:

Mgr. PALKOVÁ Marianna

Oddelenia:

I. oddelenie

Bc. POLAČOKová Jana

107/II

II. oddelenie

Mgr. PALKOVÁ Marianna

112/II

III. oddelenie

GLOČEKOVÁ Lenka

109/II

IV. oddelenie

FILČÁKOVÁ Elena 

108/II

V. oddelenie

Mgr. BIČKOŠOVÁ Terézia

110/II

VI. oddelenie

Bc: IŠKYOVÁ Helena

207/II

VII. oddelenie

ESTÓKOVÁ Gabriela

105/I

Asistent

Bc.. LUBINSZKY Otto

 

 

Výchovný program ŠKD

Školský rok 2020/2021 je dvanástym rokom prevádzky Školského klubu detí (ŠKD) v rámci organizačných zložiek Spojenej školy. V ŠKD je zriadených 7 oddelení, ktoré navštevujú deti prípravného až 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ.

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je poskytovať deťom dostatočný odpočinok a relaxáciu tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku. Súčasne sa prihliada aj na jednotlivé osobitosti a špeciálno-pedagogické potreby detí. Aktivity v klube sú zamerané na odstránenie únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, no súčasne aj na uspokojovanie záujmov detí, rozvíjanie ich kultúrnych potrieb, ale aj na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Medzi povinné činnosti v ŠKD patria sebaobslužné, výchovno-vzdelávacie činnosti a príprava na vyučovanie.

Vychovávatelia počas výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD orientujú svoj pedagogický prístup na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí a postihnutí. Zaujímavou a netradičnou formou v rôznych záujmových činnostiach motivujú detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Rozvíjajú spoluprácu s rodinou, venujú osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledne dbajú na bezpečnosť žiakov.

Obsah výchovy v ŠKD mimo vyučovania:

bullet

odpočinkové činnosti

bullet

rekreačné činnosti

bullet

záujmové činnosti

bullet

spoločensko-prospešné činnosti

bullet

sebaobslužné a výchovno-vzdelávacie činnosti

bullet

príprava na vyučovanie

Režim dňa:
bullet

06,30   -   07,30   príchod detí, ranná činnosť

bullet

10,30   -   13,20   obed, sebaobslužná a relaxačná činnosť

bullet

13,20   -   14,20   rekreačná činnosť, pobyt vonku

bullet

14,20   -   15,00   záujmová činnosť

bullet

15,00   -   15,10   olovrant

bullet

15,10   -   15,30   odchod na školský autobus

bullet

15,10   -   15,55   príprava na vyučovanie

bullet

15.55   -   17,00   individuálne zamestnanie, odchod domov

Prevádzka ŠKD:

ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a prázdnin, denne od 6,30 do 17,00 hod.

Stránka aktualizovaná 26.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň