Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

História
Materská škola
Špeciálna ZŠ
ZŠ
Praktická škola
SOŠ
OA
Školský klub
Školská jedáleň

 

 

 

 

Milí priatelia !

Hendikepovaný človek poznáva svoje skryté zdroje síl, až keď sa s ním jedná ako s normálnym         (G. Keller)

 

Dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovorila prostredníctvom týchto stránok a predstavila Vám našu školu. Naša škola vzdeláva žiakov s telesným postihnutím od Materskej školy až po Obchodnú akadémiu, to znamená, že máme šesť typov škôl:

Materskú školu,

Špeciálnu základnú školu,

Základnú školu,

Praktickú školu,

Strednú odbornú školu

Obchodnú akadémiu

Súčasťou Spojenej školy je aj:

Školský klub detí

Školská jedáleň

Po ukončení strednej školy mnohí naši žiaci pokračujú v štúdiu na vysokej škole, alebo sa zamestnajú v odbore. Škola je veľmi dobre vybavená počítačmi, internetom, ktorý žiaci využívajú nielen na hodinách informatiky, ale aj na ostatných predmetoch, ako je biológia, chémia, hudobná výchova, geografia, anglický jazyk a slovenský jazyk. 

 

Pri vzdelávaní našich žiakov uplatňujeme aj individuálny prístup hlavne tým, ktorí to potrebujú najviac, a to pri prijímaní žiakov na strednú školu, pri písaní diktátov, u žiakov so špecifickými vývinovými problémami, u žiakov so zvyškami zraku, sluchu a pod. Zapájame sa do mimoškolských aktivít, spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, so Zväzmi v meste, zapájame sa do medzinárodných projektov EU, organizujeme aj ozdravovacíe pobyty pre našich žiakov. Realizujeme kultúrne a spoločenské aktivity so žiakmi, ktoré sú prezentované aj v médiách. Na tejto webovej stránke, je možné získať podrobnejšie informácie o našej škole. 

 

Pracujem s našimi žiakmi od roku 1980 a dovolím si konštatovať, že prácu s nimi ešte stále dokonale nepoznám. Stretávam sa vždy s novými problémami, ktoré je potrebné promptne vyriešiť. Je to však práca krásna, obohacuje ma a napĺňa. 

Veľmi si želám, aby na našom pracovisku nechýbali vzájomná úcta a pochopenie, aby škola kráčala s novými trendmi, ktoré si vyžaduje naša spoločnosť. Cieľom celého výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy je sociálna integrácia našich žiakov do spoločnosti. Aby sme tento cieľ naplnili chceme poskytovať kvalitné služby s využitím skúsenosti našich špeciálnych pedagógov.

PaedDr. Mária Čabalová,

riaditeľka školy

Stránka aktualizovaná 10.09.2023

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT