Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

História
 

História školy... 

ZDŠ pre telesne chybných bola zriadená vtedajším MŠ SSR 1. augusta 1970 v priestoroch ÚTCH (neskôr DSS, so sídlom na Opatovskej ceste 97, Košice).

 

bullet

Vyučovať sa začalo 23.11.1970. Pre malý počet žiakov (38) sa začalo ročníkové vyučovanie v 4. triedach so štyrmi učiteľkami: A. Križalkovičovou, M. Kamenikovou, G. Kamenskou a O. Herchlovou. K ZDŠ patrila aj MŠ so 6 žiakmi. Učiteľkou bola O. Svätá.

bullet

Prvým riaditeľom školy sa stal p. Š. Lazorišák.

bullet

Postupne pribúdali žiaci aj učitelia. Ku koncu šk. r. 1970-1971 bolo v ZDŠ spolu 94 žiakov a 9 učiteľov. K prvým učiteľom prišli p.Honischová, p. Predmerská, p. Herchlová a p. Čerep. Hneď 1.šk. rok bol zvolený výbor ZRPŠ s predsedníčkou p. O. Krajčovičovou. Škola vyvíjala bohatú školskú aj mimoškolskú činnosť. V dňoch 21.- 26. 06. 1971 sa žiaci zúčastnili na Celoštátnych športových hrách telesne chybnej mládeže v Čechách na Doksach Bílý Kámen u Máchovho jezera. Odtiaľ si doniesli 4 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaily.

bullet

V nasledujúcom šk. roku sa počet žiakov zvýšil na 157 a pribudli ďalší učitelia - p. Gondová, p. Spiegelová, p. Ondirová, p. Révészová, p. Hricová a p. Zubková, učiteľka MŠ B. Lakatová, ktorá sa zároveň stala aj kronikárkou školy.

bullet

V šk. roku 1978-1979 pod riaditeľstvo ZDŠ bola pričlenená SEŠ (dnes OA) pre telesne chybných, ktorá dovtedy patrila pod SEŠ na Opatovskej ceste (dnešné gymnázium). Vtedy už bol riaditeľom p. J. Révész, ktorý nastúpil po riaditeľovi J. Vančovi.

bullet

1. 9. 1984 bolo zriadené SOU s odbormi obuvník a ručná vyšívačka.  

bullet

24.7.1996 bola pričlenená k ZŠ Špeciálno-pedagogická poradňa, dnes Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

bullet

30.10.1996 bola zaradená do siete Osobitná škola, dnes Špeciálna základná škola.

bullet

1.9.2002 bol na SOU otvorený odbor remenár-sedlár.

bullet

1.1.2008 sa zmenil názov školy na Spojená škola. 

bullet

Od 1.9.2008 sa otvoril pri škole Školský klub deti.

bullet

Od 1.9.2009 sa obnovila činnosť v Materskej škole.

bullet

Od 1.9.2010 bol otvorený nový študijný odbor na SOŠ - Technicko-administratívny pracovník.

bullet

Od 1.1.2012 škola delimitáciou dostala do svojej správy budovu na Opatovskej ceste 101, Košice a súčasne získala aj ŠMŠ a školskú jedáleň.

bullet

Od 1.1.2012 sa časť školy (ŠZŠ, MŠ, CŠPP a časť ZŠ) presťahovala do priestorov na Opatovská cesta 101, Košice.

bullet

Od 1.9.2013 bolo otvorené nadstavbové štúdium v odbore Technicko-ekonomický pracovník.

bullet

Od 1.9.2015 bola zriadená Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

bullet

Od 1.9.2018 sa všetky organizačné zložky Spojenej školy presťahovali do zrekonštruovaných priestorov na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

bullet

Od 1.1.2023 sa CŠPP odčlenilo od Spojenej školy a stalo sa súčasťou CPPaP na Karpatskej 8 v Košiciach.

 

V školskom roku  2023/24 školu navštevuje spolu 238 žiakov. Riaditeľkou školy od roku 1997 je PaedDr. Mária Čabalová.

 

Historia.jpg (37461 bytes)

Rok 1970 -  prvý učiteľský kolektív

 

Rok 2005 - vedenie školy

Rok 2005 - zamestnanci školy

DSC07133.jpg (61372 bytes) DSC07129.jpg (59181 bytes)

Roky 2008-2016 - vedenie školy

Stránka aktualizovaná 10.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň