Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 
 

Materská škola

ŠkVP - Mravček I

pre žiakov s NKS

ŠkVP - Mravček II

pre žiakov s TP

História

bullet

Materská škola v našom zariadení bola zriadená 01.09.1970 ako súčasť Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím.

bullet

V školských rokoch 2004/2005 až 2008/2009 bola materská škola mimo prevádzky. 

bullet

Od školského roku 2009/2010 je MŠ znovu otvorená.

bullet

Od 01.01.2012, keď sme sa presťahovali do priestorov bývalého Diagnostického centra, sa k nám pričlenila "Materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou".

 

Deti sú rozdelené do tried podľa veku a stupňa postihnutia.

Deti s TP

Sú začlenené v triede II, ktorá je pre detí s telesným a viacnásobným postihnutím. Výchovno-vzdelávacia práca je tu zameraná hlavne na individuálny prístup k deťom, vzhľadom na ich viacnásobné postihnutie.  Zvlášť sa venuje rozvoju grafomotorických zručností, u tých detí, ktoré postupujú do prípravného ročníka. Často spolupracuje so psychológom a vyučujúcimi prípravného ročníka. Učebný plán je zameraný hlavne na rozvoj reči, jemnej motoriky a hrubej motoriky. Dôležitú úlohu zohráva aj rehabilitačná činnosť, ktorú deti absolvujú pravidelne 3 krát v týždni. Učiteľ svojim odborným postupom a vedením sa snaží pripraviť každé dieťa pre vstup do prípravného ročníka, ktorý je diagnostickým ročníkom. Deti postupujú vo vzdelávaní pomocou školského vzdelávacieho programu „MRAVČEK II“.

Deti s NKS

Dôležitú pozornosť venujú učitelia špeciálno-pedagogickej starostlivosti, nakoľko sú tu zaradené deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V materskej škole ich vzdelávame v štyroch triedach. Učitelia pracujú s nižším počtom žiakov v triede a to 9. S deťmi individuálne pracuje logopéd, snaží sa rôznymi cvičeniami o nápravu jednotlivých chybných hlások, alebo rozvíja slovnú zásobu detí a pri nehovoriacich deťoch využíva náhradnú formu komunikácie, prostredníctvom rôznych kompenzačných pomôcok. Deti postupujú vo vzdelávaní pomocou školského vzdelávacieho programu „MRAVČEK I“.

Počas vzdelávania detí učitelia spolupracujú s tímom odborných pracovníkov CŠPP a špeciálnych pedagógov, ktorí sú internými pracovníkmi školy. Chceme dlhodobo deťom poskytovať množstvo ekologických, zdravotných, prevenčných a environmentálnych priamych zážitkov v priamych aktivitách, aby všetky deti mohli vyrastať v zdravom prostredí, kde budú mať možnosť rozvíjať svoje dosiahnuteľné kompetencie aj prostredníctvom pohybových a relaxačných cvičení, tancom, spevom, prírodným prostredím vytvoreným v areály školy s možnosťou budúceho vybudovania náučných a pracovných chodníkov s dostatočným obnovovaním zelene. Deti sa aktivizujú tiež v záujmových krúžkoch, ako športovom, výučba cudzích jazykov, dramatickom, výtvarnom, krúžku tvorivých zručností, jogových cvičení a technických zručností. Maximálny rozvoj a samostatnosť deti je stavaná na vypestovaní túžby po múdrosti, kráse, dobre, akceptácii, empatii, reflexii, kreativite a sebarealizácii, kde dominuje hra a učenie hrou.

Denný poriadok ŠMŠ

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole:

06.30 - 08.00    príchod deti do ŠMŠ, hry a hrové činnosti

08.00 - 09.00    pohybové a relaxačné činnosti, edukačné aktivity

09.00 - 09.30    činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

09.30 - 11.30    edukačné aktivity, pobyt vonku

11.30 - 12.00    činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

12.00 - 14.45    sebaobslužné činnosti, odpočinok

14.45 - 15.15    činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

15.15 - 17.00    záujmové činnosti, odchod žiakov domov

Naďalej chceme vytvárať také podmienky, ktoré umožnia skvalitňovať a zvyšovať edukačnú starostlivosť v kurikulárnom vzdelávaní o deti od útleho veku až po vstup do základnej školy.

Poznámka: Fotografická dokumentácia aktivít MŠ v rokoch 2009 až 2012 bola dokumentovaná samostatne, viď "Aktivity 2009 - 12". Po roku 2012 je dokumentácia aktivít MŠ zobrazovaná ako súčasť celej Spojenej školy. 

Základné informácie o triedach

Trieda I.

Triedny učiteľ / ka

Mgr. Naďa Dufalová

Trieda II.

Triedny učiteľ / ka

Gabriel Lukáč

Trieda III.

Triedny učiteľ / ka

Erika Feňáková, DiS

Trieda IV.

Triedny učiteľ / ka

Mgr. Silvia Dandárová

Trieda V.

Triedny učiteľ / ka

Bc. Eva Brémová

P9180031.jpg (91478 bytes)

Aktivity 2009 - 12

 

 

Pravidlá v MŠ pre rodičov

Stránka aktualizovaná 17.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň