Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 
 

Stredná odborná škola

ŠkVP - SOŠ - odbor TEK

ŠkVP - SOŠ - odbor TAP

Študijný odbor:  6475 2  technicko-administratívny pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 3 roky

bullet

podmienky prijatia:
bullet

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

bullet

splnenie podmienok prijímacieho konania podľa kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka,

bullet

predloženie vyjadrenia odborného lekára o telesnom postihnutí, alebo predloženie rozhodnutia z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave.

bullet

prijímacie skúšky:
bullet

prijímanie bez prijímacích skúšok (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 12 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Náuka o spoločnosti, Etika/Náboženstvo, Matematika, Ekológia, Telesná výchova, Administratíva a korešpondencia, Výpočtová technika, Tovaroznalectvo, Základy práva, Úvod do sveta práce, Nácvik komunikácie

Odborné predmety

Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Podniková ekonomika, Stroje a zariadenia, Základy podnikania, Odborný výcvik

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia záverečnou učňovskou skúškou - získanie výučného listu

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v získaní maturitnej skúšky vo svojom odbore

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovní, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva, alebo v súkromnom sektore.

Študijný odbor: 6476 L00  technicko-ekonomický pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov, ktorí úspešne ukončili učebný odbor 6475HL00 technicko-administratívny pracovník a sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

dĺžka vzdelávania: 2 roky

bullet

podmienky prijatia:  prijímanie bez prijímacích skúšok, podrobnejšie ("Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 10 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Chémia, Ekológia, Telesná výchova, Výpočtová technika

Odborné predmety

Technológia, Modelárstvo, Materiály, Stroje a zariadenia, Ekonomika, Prax 2 týždne, možnosť pracovať vo fiktívnej firme

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia maturitnou skúškou

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie s maturitou

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania v pomaturitnom štúdiu, alebo štúdiu na vysokej škole

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.

 

Podmienky na štúdium v škole:

Okrem klasických učební jednotlivých tried, v ktorých žiaci v prípade potreby môžu na vyučovaní využívať aj počítač, je na škole k dispozícií:

bullet

odborná učebňa informatiky s pripojením na internet,

bullet

školskú telocvičňu, posilňovňu, rehabilitáciu a vonkajšie multifunkčné ihrisko

Okrem toho škola vytvára podmienky pre:
bullet

krúžkovú mimoškolskú záujmovo-vzdelávaciu a športovú činnosť

bullet

využívanie internetu aj v mimoškolskom čase

bullet

športové aktivity a podporuje účasť žiakov na turnajoch a súťažiach doma i v zahraničí

bullet

spoločensko-kultúrnu činnosť za pasívnej, ale aj aktívnej účasti žiakov

bullet

zapájanie sa školy do rôznych projektov a medzinárodných výmen s partnerskými školami v Česku, Holandsku a Nemecku

bullet

dopravu žiakov do školy školským autobusom (v rámci mesta Košice)

O vytvorených dobrých podmienkach na štúdium v škole svedčí aj fakt, že viacerí naši žiaci sa veľmi dobre uplatnili v zamestnaní, alebo sú z nich aj úspešní podnikatelia.

Možnosti ubytovania a stravovania

Ubytovanie pre žiakov školy poskytuje Lux n.o. (bývalý DSS).

Podrobnejšie informácie o týchto službách poskytne sociálne oddelenie Lux n.o. osobne, alebo telefonický.

Kontakt: Lux n.o. (bývalý DSS), Opatovská cesta 97, 040 57 Košice

telefón:  6785482 - 83 - ústredňa, kl. 14 - sociálne oddelenie

Základné informácie o triedach

Odbor TAP

I. TAP

II. TAP

III.TAP

Odbor TEK

I. TEK

II. TEK

 Absolventi SOŠ

 

 

Vzor úpravy pre 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

 

 

 

Trojročný študijný odbor:

technicko-administratívny pracovník

V školskom roku 2022/23 sú otvorené tri triedy tohto odboru - I.TAP, II.TAP a III.TAP

Dvojročný študijný odbor:

technicko-ekonomický pracovník

- nadstavbové štúdium.

V školskom roku 2022/23 nie je otvorená žiadna trieda.

 

 

 

 

Sociálne podnikanie

pokračovanie z úvodnej strany...

 

Dôvodov pre zavedenie vzdelávania v oblasti sociálneho podnikania bolo viac. Našimi študentmi sú žiaci s telesným postihnutím, majú osobnú skúsenosť s limitami a teda aj viac empatie pre znevýhodnených občanov. Na Slovensku ešte oblasť poskytovania sociálnych služieb nie je dostatočne rozvinutá, sociálne podniky sú chýbajúcim segmentom na trhu. Ich hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, poskytovanie spoločensky prospešných služieb, naplnenie  verejného a komunitného záujmu. Našim žiakom, chceme touto cestou prispieť k možnosti samozamestnania vo sfére sociálneho podnikania, prípadne byť kvalifikovaným zamestnancom alebo manažérom v sociálnom podniku. Okrem teoretických znalostí nadobudnú prax pri administratíve a organizačnom riadení projektov, pri sieťovaní organizácií, marketingových aktivitách, práci s rezervačnými systémami, využívanými v rôznych segmentoch služieb a obchodu.

Viac informácií o sociálnom podnikaní nájdete vo videu:

https://www.youtube.com/watch?v=1KikhMR7GRo

 

Stránka aktualizovaná 07.09.2022

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň